July 2020

Month

Ikinalulugod naming ihandog sa inyo ang Gabay sa Pagkatuto sa Pag-unawa sa COVID-19 (Pangkat A, B at C). Ang mga gabay na ito ay binuo upang matulungan ang mga mag-aaral na harapin ang mga hamong dala ng pandemik. Sa pamamagitan ng mga kagamitan sa pagkatuto, inaasahan namin na maunawaan ng mga bata ang krisis na...
Read More
We are pleased to present to you the Learning Guides for Understanding COVID-19 (Sets A, B, and C). These guides were developed to help children navigate the challenges posed by this pandemic. Through these learning materials, we hope that children may better understand this crisis that the world is facing and find ways to protect...
Read More
1 2 3

Recent Comments