Daun ne karing anak at karelang pamilya ning Reading, Early Grades, Art at Language Education (REGALE) cluster ning UP College of Education ing Kapampangang Talabaldugang COVID19 Para Karing Anak a Pilipinu. Asahan ming makasaup ya ining talabaldugang ini bang aintindian do ring anak ding salitang konektadu king pandemyang araranasan tamu. Gewa miya ing talabaldugan king Filipino, English, Kapampangan at karing aliwa pang amanu king Pilipinas bang mas marakal anak a Pilipinu ing ayabut nini. Misaup saup kami rin ding anak, pengari at talaturung ibat king Deaf community bang makagawang videos da ring Filipino Signs para karing salita king talabaldugan. Akit la ring links kareting FSL videos king talabaldugan https://bit.ly/KapampangangTalabaldugangCOVID19.