Para sa mga magulang,

Ikinagagalak naming ibahagi sa inyo ang ikalawang pangkat ng mga salita sa aming Diksyunaryong COVID-19 Para sa mga Bata. Ito ay tumatalakay sa mga paraan kung paano maiiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Hinihikayat naming talakayin ninyo ito kasama ng inyong mga anak. Sana ay makatulong ang mga larawan upang higit na maunawaan ng mga bata ang mga konseptong kaugnay ng COVID-19. Maaring madownload ang kopya ng diskryunaryo sa bit.ly/dictionaryforchildren.

Patuloy nating tulungan ang mga batang paigtingin ang kanilang kakayahang labanan ang COVID-19.

Maraming salamat po!

Jerome T. Buenviaje, Ph.D.

Dean

UP COLLEGE OF EDUCATION